Regulamin sklepu

 
 
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Lejdi.sklep.pl dostępnego pod adresem https://www.lejdi.pl.
Właścicielem Sklepu Internetowego Lejdi.sklep.pl jest Anna Kędzia prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „WWW.LEJDI.SKLEP.PL” Anna Kędzia w Koszalinie przy ul. Joachima Lelewela 3/9, 75-450 Koszalin, NIP: 6692187554, REGON: 320427972.
Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wiadomości e-mail pod adresem: zamowienie@lejdi.sklep.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 577505081 w Dni robocze w godz. 11:00-15:00. Adres do korespondencji: ul. Joachima Lelewela 3/9, 75-450 Koszalin.
 
§ 2

Definicje

Konsument -  Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca – Właściciel Sklepu Internetowego Lejdi.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (teks jednolity z dnia 12.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1292)
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierający umowę sprzedaży w Sklepie,
Sklep – Sklep Internetowy Lejdi.sklep.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.lejdi.pl.
Regulamin  – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klienta po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 
§ 3
Usługi Sklepu
Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają w szczególności na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Lejdi.sklep.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji i skorzystania z  usługi „Newsletter”.
Zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zostały opisane w szczególności §§. 6-8.
Usługa „Newsletter” polega na wysyłaniu do Klientów wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe o nowościach, akcjach promocyjnych, rabatach, ofercie Sklepu, itp.

Aby zapisać się do „Newslettera” konieczne jest podanie przez Klienta adresu e-mail w przeznaczonym do tego polu na stronie Sklepu. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji „Newslettera” poprzez kliknięcie linku znajdującego się w przesłanej wiadomości e-mail lub podając Sprzedawcy adres e-mail, który ma być wyłączony z usługi.
Sprzedający wyświetla opinie o sklepie oraz produktach. Opinie o sklepie tworzone są w ramach współpracy z serwisem Opineo.pl – na warunkach przewidzianych przez ten serwis. Sprzedawca nie wpływa na treść tych opinii. Opinie o produktach wystawiane są wyłącznie przez Klientów, którzy dokonali zakupu. Sprzedawca przed publikacją opinii sprawdzana czy dotyczy ona faktycznie danego produktu. Opinie nieadekwatne nie są publikowane - są usuwane. Sprzedawca nie weryfikuje opinii w inny sposób. Sprzedawca może stosować rabaty cenowe stałe oraz okresowe jak również incydentalne – warunki uzyskania rabatu wyświetlone są każdorazowo w ofercie usługi lub pod odnośnikiem https://www.lejdi.pl/i6,rabaty.html. W przypadku stosowania rabatu Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni Sprzedawca podaje informację o najniższej cenie jaka obowiązywała od momentu, gdy produkt trafił do sprzedaży.
Sprzedawca nie stosuje automatycznego profilowania klientów i nie zmienia cen oferowanych produktów automatycznie na podstawie danych klienta. Sprzedawca może stosować odmienne ceny dla klientów hurtowych po rejestracji oraz weryfikacji takiego Klienta.

 
§ 4
Warunki techniczne korzystania ze Sklepu
W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest:
korzystanie z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Chrome - wszystkie wersje, Safari w wersji 6.0.2 lub nowszej, Opera w wersji 2 lub nowszej, Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Microsoft Edge … ,
włączoną obsługę mechanizmów JavaScript,
aktywny adres e-mail.
Informujemy, iż strona internetowa sklepu Lejdi.sklep.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce O cookies.
 
§ 5
Rejestracja i Konto Klienta
Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna a z możliwości dokonywania zakupów mogą skorzystać także osoby niezarejestrowane. W wyniku rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usługi Konto Klienta, zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa nie charakteryzuje się minimalnym czasem trwania zobowiązań i Klient może taką umowę rozwiązać w każdym czasie, zgodnie z ust. 4 poniżej.
Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Klienta wybierając odpowiednią opcję, dostępną po zalogowaniu lub zgłaszając Sprzedawcy chęć usunięcia Konta Klienta w wiadomości e-mail wysłanej na adres  zamowienie@lejdi.sklep.pl. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje jednak bez wpływu na zawarte umowy sprzedaży chyba, że Strony postanowią inaczej.
Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 3 miesięcy od ostatniej aktywności.
Sprzedawca może ponadto wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
cel rejestracji lub sposób korzystania z usług Sklepu jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 
§ 6
Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Lejdi.sklep.pl.
Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 8.10.2020 r., Dz. U. 2020 poz. 1740; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu  podawane są w polskich złotych (zł/PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy obciążających Klienta, które zostaną skalkulowane i podane przed złożeniem zamówienia.
Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem posiadającym Konto Klienta (Klient zarejestrowany) jak i z Klientem nie posiadającym Konta Klienta (Klient niezarejestrowany). Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
podać dane identyfikujące, adres e-mail oraz adres dostawy, a w przypadku przedsiębiorców także NIP,
potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem.
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptację przez Sprzedawcę.
Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Oferta jest wiążąca w terminie 5 Dni roboczych (po tym czasie wygasa), chyba że zostanie wcześniej wycofana przed akceptacją Sprzedawcy. Na złożenie zamówienia składa się:
wybranie towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
dodanie ich do koszyka,
wybranie sposobu zapłaty i dostawy lub odbioru osobistego,
zalogowanie do Konta Klienta chyba, że Klient zalogował się wcześniej lub zamówienie składa Klient nieposiadający Konta Klienta,
podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania oraz potwierdzenie zapoznanie się z treścią Regulaminu,
kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres w celu:
zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia o akceptacji zamówienia,
odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.
Kontroferta, o której mowa w ust. 7 lit. c jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
Dodatkowo w godzinach pracy sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 zamówienia można składać również przez e-mail: zamowienie@lejdi.pl oraz pod numerem telefonu 0506 166 056.
 
§ 7
Płatności
Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
przy odbiorze, czyli za pobraniem - płatność powinna nastąpić wraz z odebraniem towaru,
Dane do przelewu: Anna Kedzia, ul. Lelewela 3/9, 75-450 Koszalin, mBank :  27 1140 2004 0000 3102 4930 1662 ,  nr konta: 89 1140 2004 0000 3602 6441 6975,  santander (dla wpłat zagranicznych) : PL 43 1090 1711 0000 0001 1114 1128
W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek Sprzedawcy. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.
W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności, której termin upływa przed dniem wykonania umowy przez Sprzedawcę i bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży w terminie 14 Dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty.
W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
§ 8
Dostawa
Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 Dni roboczych, a w przypadku produktów dostępnych na zamówienie nie dłuższy niż 35 Dni roboczych. Termin zaczyna biec, w przypadku zapłaty przelewem bankowym, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy a w przypadku zapłaty przy odbiorze od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Sprzedawca każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu. W przypadku płatności dokonywanych przelewem bankowym lub z rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej Sprzedawca dołącza fakturę VAT. W pozostałych przypadkach Sprzedawca dołącza paragon.
Koszt dostarczenia towaru każdorazowo podawany jest podczas składania zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na związanie się umową.
Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zawierającego zamówiony towar Klient powinien, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Protokół szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.
W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zażądać od firmy kurierskiej spisania protokołu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Brak protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.
§ 9
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
wiadomością e-mail, na adres zamowienie@lejdi.pl,
w formie pisemnej, na adres Leśna 14, 75-648 Koszalin
Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru) oraz kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta ( nie dotyczy produktów szytych po zamówieniu z gotowych wykrojów - produkty z oznaczeniem szyty w 7 lub 14 podlegaja zwrotowi bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.  )  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sprzedawcy. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu wyżej wymienionego terminu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób opakowania i przesyłki, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 9. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 10
Prawa i obowiązki Stron
Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
 
§ 11
Ochrona danych osobowych
 
1. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych j jest www.lejdi.sklep.pl  z siedzibą w  Koszalinie przy ul.  Lelewela 3, posługujący się adresem e-mail: zamowienie@lejdi.pl
Współadministrator  danych w zakresie przechowywania danych na serwerach:
H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu , ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z e-mail: zamowienie@lejdi.pl
 
3. Dane będą przetwarzane w celu: 
   a. realizacji zamówień – obsługi wysyłki oraz aby móc kontaktować się z użytkownikiem w związku z zamówieniami oraz  na potrzeby administracji technicznej
 
    b. w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom
 
    c. do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail.
Wymagane jest tutaj potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera. Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej (np. e-mail, list). W każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.
 
    d. do  celów marketingowo -  reklamowych.
Aby stale optymalizować zakupy użytkownika w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty z określonymi produktami i akcjami marketingowymi oraz aby polecać użytkownikowi produkty lub usługi, które mogą go zainteresować.
Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.
Wykorzystujemy do tego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez użytkownika urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od użytkownika (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo korzystamy także z historii zamówień.
 
Jeżeli użytkownik dokonał zakupu w serwisie www.lejdi.pl, wówczas regularnie będzie otrzymywał od nas wiadomości e-mail z polecanymi produktami. Wiadomości te są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik zapisał się do newslettera, czy nie. Chcemy w ten sposób udostępnić użytkownikowi informacje o produktach z naszej oferty, które mogłyby go zainteresować na podstawie jego ostatnich zakupów.
Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania od nas informacji o polecanych produktach lub ogólnie z informacji reklamowych, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. W każdym  mailu dostępny jest link do rezygnacji z e-maila.
Dane zebrane podczas wizyty użytkownika wykorzystujemy także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Są to ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie informacje o użytkowniku (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.
Więcej informacji na temat plików cookie, pikseli i retargetingu podano w punkcie 3 i 6 niniejszych zasad.
W ramach konkursów wykorzystujemy dane użytkowników w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowana naszej oferty. Szczegółowe informacje podane są w warunkach uczestnictwa danego konkursu.
Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje. Więcej o Cookies tutaj
Na podstawie technologii plików cookie na stronach internetowych Lejdi.pl gromadzone są dane w celu optymalizacji naszej reklamy oraz całej oferty sklepu internetowego (Onsite Targeting) . Dane te nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika, lecz służą jedynie do pseudonimizowanej analizy sposobu korzystania ze strony. Dzięki tej technologii możemy przedstawiać użytkownikowi reklamę i/lub specjalne oferty i usługi, których treść opiera się na informacjach uzyskanych na podstawie analizy kliknięć myszą (przykładowo reklama wynikająca z faktu, że w ostatnich dniach użytkownik oglądał wyłącznie sukienki wieczorowe). Naszym celem jest opracowanie maksymalnie atrakcyjnej oferty online dla użytkownika oraz prezentowanie reklamy odpowiadającej jego obszarom zainteresowań.
 
Lejdi.pl  współpracuje z niektórymi firmami reklamowymi, które pomagają w tworzeniu stron internetowych tak, aby były atrakcyjniejsze dla użytkowników. Dlatego podczas wizyty na stronach internetowych na twardym dysku komputera użytkownika zapisywane są także ciasteczka firm partnerskich (tzw. third party cookies). Są to tymczasowe/stałe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po upłynięciu określonego czasu. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 14 dni do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Także ciasteczka firm partnerskich zawierają jedynie dane pseudonimizowane, przeważnie są to dane anonimowe. Są to przykładowo informacje o tym, jakie produkty użytkownik oglądał, czy dokonał zakupu, jakich produktów szukał itp. Niektórzy nasi partnerzy gromadzą także informacje o tym, jakie strony użytkownik odwiedzał wcześniej lub jakimi produktami się interesował, aby docelowo wyświetlać reklamy, które będą najlepiej odpowiadać jego zainteresowaniom.
Nasze strony internetowe korzystają również z technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.
Podczas korzystania z naszej strony internetowej stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.
 
W przeglądarce dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Aby zaakceptować stosowanie ciasteczek Lejdi.pl, blokując jednoczenie użycie ciasteczek firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.
Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i wyłączania zapisanych ciasteczek.
 
Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .
Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.
 
Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta.
 
Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.
 
 
 
4. W ramach celów reklamowych i marketingowych oraz  retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:
 
- AWIN AG utworzona i zarejestrowana w Niemczech, z siedzibą statutową w Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (’’Awin’’)
- webePartners Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 16/65
- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 
4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


§ 12
Reklamacje

1.   Jeśli zakupiony towar posiada wady Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy za pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie - zamowienie@lejdi.sklep.pl; adres: ul. Joachima Lelewela 3/9, 75-450 Koszalin.
2.    Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawa Konsumenta.
3.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:- imię i nazwisko- numer zamówienia- opis wady- datę zakupu oraz żądania.
4.   Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Sprzedawca przesyła odpowiedź mailowo lub listownie – może ją poprzedzić rozmową telefoniczną.


 
§ 13
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną i umów sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do umów, których stroną jest Konsument.
Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta
Adresat:
“WWW.LEJDI.SKLEP.PL” Anna Kędzia, ul. Leśna14, 75-648 Koszalin, e-mail: zamowienie@lejdi.pl
Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia usługi …………....................... .
Data zawarcia umowy: …………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………….
Adres zamieszkania konsumenta(-ów) ………………………..
Adres(-y) e-mail konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………….
Data ……………………..LEJDI® jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym RP

LEJDI jest zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znakiem towarowym należącym do firmy www.lejdi.sklep.pl Anna Kędzia pod numerem Z.512006. Zastrzeżenie obejmuje nie tylko logo, ale również znak słowny.

Sklep LEJDI posiada wyłączność praw do wykorzystywania słowa w zakresie zastrzeżonych klas 25 i 35 Klasyfikacji Nicejskiej