Lejdi.pl

payu

Informacja: UWAGA ! W dniach 15.03 - 18.03 infolinia nieczynna. Prosimy o kontakt mailowy: zamowienie@lejdi.pl

Regulamin sklepu

 
 
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Lejdi.sklep.pl dostępnego pod adresem https://www.lejdi.pl.
Właścicielem Sklepu Internetowego Lejdi.sklep.pl jest Anna Kędzia prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „WWW.LEJDI.SKLEP.PL” Anna Kędzia w Koszalinie przy ul. Joachima Lelewela 3/9, 75-450 Koszalin, NIP: 6692187554, REGON: 320427972.
Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wiadomości e-mail pod adresem: zamowienie@lejdi.sklep.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 506166056 w Dni robocze w godz. 13:00-15:00. Adres do korespondencji: ul. Joachima Lelewela 3/9, 75-450 Koszalin.
 
§ 2
Definicje
Sprzedawca – Właściciel Sklepu Internetowego Lejdi.sklep.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.),
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierający umowę sprzedaży w Sklepie,
Sklep – Sklep Internetowy Lejdi.sklep.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.lejdi.pl.
Regulamin  – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klienta po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 
§ 3
Usługi Sklepu
Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają w szczególności na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Lejdi.sklep.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji i skorzystania z  usługi „Newsletter”.
Zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zostały opisane w szczególności §§. 6-8.
Usługa „Newsletter” polega na wysyłaniu do Klientów wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe o nowościach, akcjach promocyjnych, rabatach, ofercie Sklepu, itp.
Aby zapisać się do „Newslettera” konieczne jest podanie przez Klienta adresu e-mail w przeznaczonym do tego polu na stronie Sklepu. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji „Newslettera” poprzez kliknięcie linku znajdującego się w przesłanej wiadomości e-mail lub podając Sprzedawcy adres e-mail, który ma być wyłączony z usługi.
 
§ 4
Warunki techniczne korzystania ze Sklepu
W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest:
korzystanie z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Chrome - wszystkie wersje, Safari w wersji 6.0.2 lub nowszej, Opera w wersji 2 lub nowszej, Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Microsoft Edge … ,
włączoną obsługę mechanizmów JavaScript,
aktywny adres e-mail.
Informujemy, iż strona internetowa sklepu Lejdi.sklep.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce O cookies.
 
§ 5
Rejestracja i Konto Klienta
Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna a z możliwości dokonywania zakupów mogą skorzystać także osoby niezarejestrowane. W wyniku rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usługi Konto Klienta, zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa nie charakteryzuje się minimalnym czasem trwania zobowiązań i Klient może taką umowę rozwiązać w każdym czasie, zgodnie z ust. 4 poniżej.
Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Klienta wybierając odpowiednią opcję, dostępną po zalogowaniu lub zgłaszając Sprzedawcy chęć usunięcia Konta Klienta w wiadomości e-mail wysłanej na adres  zamowienie@lejdi.sklep.pl. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje jednak bez wpływu na zawarte umowy sprzedaży chyba, że Strony postanowią inaczej.
Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 3 miesięcy od ostatniej aktywności.
Sprzedawca może ponadto wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
cel rejestracji lub sposób korzystania z usług Sklepu jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 
§ 6
Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Lejdi.sklep.pl.
Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu  podawane są w polskich złotych (zł/PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy obciążających Klienta, które zostaną skalkulowane i podane przed złożeniem zamówienia.
Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem posiadającym Konto Klienta (Klient zarejestrowany) jak i z Klientem nie posiadającym Konta Klienta (Klient niezarejestrowany). Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
podać dane identyfikujące, adres e-mail oraz adres dostawy, a w przypadku przedsiębiorców także NIP,
potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem.
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptację przez Sprzedawcę.
Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Oferta jest wiążąca w terminie 5 Dni roboczych (po tym czasie wygasa), chyba że zostanie wcześniej wycofana przed akceptacją Sprzedawcy. Na złożenie zamówienia składa się:
wybranie towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
dodanie ich do koszyka,
wybranie sposobu zapłaty i dostawy lub odbioru osobistego,
zalogowanie do Konta Klienta chyba, że Klient zalogował się wcześniej lub zamówienie składa Klient nieposiadający Konta Klienta,
podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania oraz potwierdzenie zapoznanie się z treścią Regulaminu,
kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres w celu:
zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia o akceptacji zamówienia,
odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.
Kontroferta, o której mowa w ust. 7 lit. c jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
Dodatkowo w godzinach pracy sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 zamówienia można składać również przez e-mail: zamowienie@lejdi.pl oraz pod numerem telefonu 0506 166 056.
 
§ 7
Płatności
Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
przy odbiorze, czyli za pobraniem - płatność powinna nastąpić wraz z odebraniem towaru,
Dane do przelewu: Anna Kedzia, ul. Lelewela 3/9, 75-450 Koszalin, mBank nr konta: 89 1140 2004 0000 3602 6441 6975.
W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek Sprzedawcy. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.
W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności, której termin upływa przed dniem wykonania umowy przez Sprzedawcę i bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży w terminie 14 Dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty.
W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
§ 8
Dostawa
Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 Dni roboczych, a w przypadku produktów dostępnych na zamówienie nie dłuższy niż 35 Dni roboczych. Termin zaczyna biec, w przypadku zapłaty przelewem bankowym, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy a w przypadku zapłaty przy odbiorze od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Sprzedawca każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu. W przypadku płatności dokonywanych przelewem bankowym lub z rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej Sprzedawca dołącza fakturę VAT. W pozostałych przypadkach Sprzedawca dołącza paragon.
Koszt dostarczenia towaru każdorazowo podawany jest podczas składania zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na związanie się umową.
Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zawierającego zamówiony towar Klient powinien, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Protokół szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.
W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zażądać od firmy kurierskiej spisania protokołu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Brak protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.
§ 9
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
wiadomością e-mail, na adres zamowienie@lejdi.sklep.pl,
w formie pisemnej, na adres ul. Joachima Lelewela 3/9, 75-450 Koszalin.
Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru) oraz kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sprzedawcy. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu wyżej wymienionego terminu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób opakowania i przesyłki, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
§ 10
Prawa i obowiązki Stron
Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
 
§ 11
Ochrona danych osobowych
Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego Lejdi.sklep.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. 2016.922 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.).
Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
§ 12
Reklamacje
Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
imię i nazwisko,
numer zamówienia,
opis wady towaru,
datę zakupu.
Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną  powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
imię i nazwisko,
opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego urządzenia, z którego korzystał Klient.
Zastosowanie się do ust. 2 - 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
Reklamacje można składać mailowo pod adresem: zamowienie@lejdi.sklep.pl lub przesyłką pocztową na adres: ul. Joachima Lelewela 3/9, 75-450 Koszalin.
Reklamacja złożona przez Konsumenta zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów o rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem.
§ 13
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną i umów sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do umów, których stroną jest Konsument.
Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta
Adresat:
“WWW.LEJDI.SKLEP.PL” Anna Kędzia, ul. Brytyjska 24/14, 75-430 Koszalin, Warszawa, e-mail: zamowienie@lejdi.pl
Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia usługi …………....................... .
Data zawarcia umowy: …………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………….
Adres zamieszkania konsumenta(-ów) ………………………..
Adres(-y) e-mail konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………….
Data ……………………..
Zapraszamy na nasz profil Google+ Follow us on Twitter Follow us on Instagram